Bliv medlem af FNMP

Det koster kun kr. 150,00 om året pr. hustand
Tjek din spamfilter for velkomstmail

Gå til formular

Kontakt os via kontaktoplysningerne

Telefon

Tlf. 51181234 – Jens Dandanell, formand

Kontakt

Indmeldelse

Bliv medlem – udfyld formularen

12 + 3 =

Foreningen Natur, Miljø og Plan i Faxe Kommunes vedtægter

STANDARDVEDTÆGTER FOR FORENINGEN
NATUR, MILJØ OG PLAN I FAXE KOMMUNE

 

§1 Navn og hjemsted.

Stk.1. Foreningens navn er Forening for natur, miljø og
Plan i Faxe Kommune forkortet FNMP i Faxe Kommune.

Stk.2. Foreningens hjemsted er Faxe Kommune.

Stk.3. Foreningen er ikke medlem af/ en del af en landsorganisation og foreningen er
upolitisk.

§2 Formål.

Stk.1. Foreningens formål er:

a. Foreningen er for udvikling og bibeholdelse af Natur og Biodiversitet i
Faxe Kommune.

b. Foreningen arbejder målrettet på at sikre borgerinddragelse og Nabo
Hensyn ved Natur-, Miljø-, og plansager I Faxe Kommune.

c. Foreningen arbejder på at indgå samarbejde med andre interessenter
I Faxe Kommune.

§3 Medlemskreds

Stk.1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for
foreningens formål. Arbejdet er ulønnet.

Stk.2. Foreningens medlemmer skal være over 18 år.

Stk.3. Indmeldelse sker på foreningens mail foreningnmp@gmail.com indtil der er
oprettet en hjemmeside for foreningen. Medlemskabet er først gyldigt, når medlemmet
har betalt kontingent.

Stk.4. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til et
bestyrelsesmedlem med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

Stk.5. Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet
opkræves forud for hvert regnskabsår.

§4 Generalforsamlingen

Stk.1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned og
indkaldes med mindst tre ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse med
angivelse af dagsorden.

Stk.3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle
medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan
stemmes ved fuldmagt.

Stk.4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse og revisor
9. Eventuelt

Stk.5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der
ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen
af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk.6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent.

Stk.7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen
af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Ved personvalg, hvor der er
foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages ved afstemning med hånds
oprækkelse.

§5 Ekstraordinær generalforsamling

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig
begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal
generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til
formandens kundskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§6 Foreningens daglige ledelse

Stk.1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, bestyrelsen består af 2-5
medlemmer, samt 2 suppleanter. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig
periode således, at der hvert år vælges
medlemmer. Der kan vælges, efterhånden som der bliver flere medlemmer at udvide
bestyrelsen. Ved stiftelse består bestyrelsen af 2-5 personer, formand og kasserer, som
vælges på en stiftende generalforsamling. Stifter af forening er ved stiftende
generalforsamling automatisk bestyrelsesmedlem.

Stk.2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende
vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor
bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand og kasserer. Alle tillidsposter
gælder frem til næste generalforsamling.

Stk.4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte
underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk.5. Formanden – og i hans fravær kasserer – indkalder og leder bestyrelsens møder.

Stk.6. Bestyrelsen indkalder til medlemsmøder, samt nedsætter arbejdsgrupper indenfor
foreningens formål.

§7 Økonomi, regnskab og revision
Stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk.2. Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt
regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører
foreningens medlemsregister.

Stk.4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. (revisor og
kasserer er samme ved stiftelsen).

Stk 5. foreningen er stiftet som en frivillig forening og stiftet uden
indberetningspligt.

Stk 6. kontingent sættes per medlem til 150 kr/år pr
husstand.

Stk 7. indbetalte kontingenter går til at dække økonomi i de sager foreningen
varetager, jf §2 formål

Stk 8. Foreningen skal ikke generere overskud

§8 Tegningsregler og hæftelse

Stk.1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere
bestyrelsesmedlem i forening. Der kan ikke optages lån i foreningen, da denne kører på
frivillighed.

Stk.2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for
de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§9 Vedtægtsændringer

Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en
generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de
vedtages på.

Stk.3. Såfremt der ikke opnås 2/3 flertal indkaldes til ny generalforsamling,
hvor vedtægtsændring afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

§10 Opløsning

Stk.1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden
følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse
med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den
konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§11 Datering

Stk.1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 4.4.2023 og senest
ændret på den ordinære/ ekstraordinære generalforsamling den 4.4.2023.

Dirigentens underskrift.

Jens Dandanell

Jens Dandanell

Del vores budskab